Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Więcej w naszej polityce prywatności oraz regulaminie.

REGULAMIN PORTALU NAUCZYCIELE NAUCZYCIELOM

Regulamin określa zasady świadczenia przez portal Nauczycielenauczycielom.pl na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń.

Nauczycielenauczycielom.pl to portal dla nauczycieli, szkoleniowców, wykładowców, którzy udostępniają, kupują, sprzedają swoje oryginalne treści do nauczania i uczenia się.

Nauczycielenauczycielom.pl nigdy nie posiada ani nie sprzedaje Zasobów dla lub w imieniu Sprzedawców.

Korzystając z usług Portalu jako gość, użytkownik, lub w jakikolwiek inny sposób, zgadzasz się na poniższe warunki, włącznie z warunkami polityki prywatności, przepisów regulujących kwestie praw autorskich i zasad dotyczących ochrony znaków towarowych oraz wszelkich innych polityk załączonych do niniejszego Regulaminu.

  1. DEFINICJE

Administrator - College Medyczny Adrian Lipa z siedzibą w Kielcach (25-305), ul. Wesoła 19/3.

Portal - Nauczycielenauczycielom.pl – NN.

Rejestracja - Procedura zakładania Konta.

Konto - Prowadzony dla Użytkownika przez Nauczycielenauczycielom.pl pod unikalną nazwą (adres e-mail) zbiór, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu.

Użytkownik - Osoba, która zarejestrowała Konto.

Gość - Osoba, która przegląda portal bez rejestracji Konta.

Zasoby - Oryginalne treści będące udostępniane bądź wystawiane na sprzedaż przez Użytkownika. Zasoby stanowią wszelkiego rodzaju treści o charakterze dydaktycznym udostępniane na Portalu w postaci elektronicznej tj. dokumenty, pliki audio/wideo.

Sprzedający - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Zasoby w ramach Oferty.

Kupujący - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Zasoby w ramach Oferty.

Oferta - Propozycja zawarcia umowy sprzedaży Zasobów na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Zasobu, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Portalu.

Transakcja - Procedura zawierania i wykonywania umowy sprzedaży Zasobów pomiędzy Użytkownikami w ramach Portalu.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

1. By móc korzystać z funkcjonalności portalu Nauczycielenauczycielom.pl, należy zarejestrować się jako Użytkownik. Użytkownicy mogą udostępniać i sprzedawać Zasoby (Sprzedawcy), korzystać z Kont tylko do przeglądania, kupowania i pobierania zasobów (Kupujący), jak również korzystać z obu tych funkcji. Goście mogą wyłącznie przeglądać zasoby zamieszczane przez sprzedających.

2. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Rejestrując Konto lub korzystając z Portalu, Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat.

Podczas tworzenia konta wszystkie podane dane muszą być prawdziwe. Zabronione jest podawanie fałszywych informacji, informacji, które naruszają prawa osób trzecich jak również podszywanie się pod innej osoby.

W każdej chwili Użytkownik może być poproszony o potwierdzenie swojego wieku lub tożsamości, w celu dokonania weryfikacji Konta.

3.Podczas Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz ustawienia hasła dostępu do Konta. Informacje te łącznie są używane w celu uzyskania dostępu do Konta.

Obowiązkiem Użytkownika jest zachowanie poufności danych logowania. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach Konta bez względu na to, czy Użytkownik je autoryzował. W sytuacji gdy Użytkownik powziął wątpliwości, że dostęp do Konta uzyskała nieautoryzowana osoba, należy skontaktować się z zespołem obsługi klienta na adres: pomoc@nauczycielenauczycielom.pl

4. W celu dostępu do pełnej funkcjonalności portalu Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularzu rejestracyjnego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Nauczycielenauczycielom.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Nauczycielenauczycielom.pl w ramach Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie.

Nauczycielenauczycielom.pl może w dowolnym momencie zawiesić lub zaprzestać oferowania usług. Zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usług może oznaczać, że Konta Użytkowników, w tym wszelkie Zasoby lub inne materiały zakupione za pośrednictwem Portalu, mogą nie być dostępne. Nauczycielenauczycielom.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia naszych usług, w tym utratę dostępu do zakupionych Zasobów lub utratę dochodów z tymczasowej lub trwałej niezdolności do sprzedaży Zasobów.

5. Przeglądanie umieszczonych na portalu towarów nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się na Portalu możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.Konta są niezbywalne bez zgody Nauczycielenauczycielom.pl:

7.W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Portalu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, lub w przypadku powzięcia przez Nauczycielenauczycielom.pl uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, polegających w szczególności na nieuprawnionym przejęciu Konta przez inną osobę, Nauczycielenauczycielom.pl może:

a. uzależnić korzystanie z portalu od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,

b. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach portalu,

c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.

Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Nauczycielenauczycielom.pl zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

8. Zamknięcie Konta przez Nauczycielenauczycielom.pl może nastąpić w każdym przypadku gdy Nauczycielenauczycielom.pl uzna to za konieczne w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, z powiadomieniem lub bez niego, w szczególności w przypadku wystąpienia przesłanek ujętych w pkt II.2 Regulaminu.

Zamknięcie Konta przez Użytkownika może nastąpić w dowolnym momencie, za wypowiedzeniem, zgodnie z procedurą wskazaną w pkt IX.

Po zamknięciu konta Użytkownik traci dostęp do informacji o Koncie, wcześniejszych zakupach, przesłanych Zasobach i innych funkcjach Portalu wymagających posiadania Konta. Zasoby przesłane przez Sprzedającego po zamknięciu przez niego Konta, nie będą już dostępne do wyszukiwania, a strony Zasobów nie będą dostępne dla Użytkowników, jednak opłacone zasoby pozostaną dostępne dla Użytkowników, którzy je wcześniej kupili.

  1. TRANSAKCJE

1. Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania w celu sprzedaży Zasobów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej).

2. Sprzedający sporządza Ofertę, wypełniając dostępny w ramach Portalu formularz sprzedaży, określając w ten sposób ogół warunków Transakcji.

Sprzedający mogą wystawiać oferty: bezpłatne – do pobrania przez Użytkowników za darmo, jak również płatne- do pobrania przez Użytkowników po dokonaniu zapłaty ceny ustalonej przez Sprzedającego.

Każdy mowy Użytkownik – sprzedający- zobowiązuje się udostępnić co najmniej jeden darmowy Zasób w celu promocji swoich materiałów.

Z momentem wprowadzenia informacji lub danych do treści Oferty, Nauczycielenauczycielom.pl nabywa uprawnienie do korzystania z nich, w szczególności do posługiwania się nimi w celu promocji Portalu.

Zamieszczając Ofertę Sprzedający oświadcza, że Oferta nie narusza praw osób trzecich, a w przypadku niezgodności tego oświadczenia z prawdą, Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

3. Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna, zgodna z przepisami prawa oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości przedmiotu Transakcji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

Niezależnie od postanowień wskazanych powyżej, Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania przedmiotem transakcji i przez swoje działanie nie narusza praw autorskich osób trzecich.

4.Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią i nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec Kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane jest dokonywanie zmian przez Sprzedającego treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego Zasobu bądź jego właściwości.

5. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego ceny określonej w ofercie, w sposób wskazany przez Sprzedającego.

Kupujący ponosi wszelkie koszty transakcji, chyba że treść Oferty stanowi inaczej.

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za przedmiot Transakcji a Sprzedający zobowiązany jest Kupującemu przedmiot Transakcji wydać.

  1. PRAWA AUTORSKIE

1. Sprzedający w treści Oferty określa możliwy zakres korzystania przez kupującego z przedmiotu Transakcji. Kupujący może korzystać z Zasobów wyłącznie do celów osobistych, edukacyjnych i instruktażowych (może wykorzystywać Zasoby do własnych celów, do indywidualnego studiowania i do nauczania). Kupujący nie może udostępniać Zasobów innym podmiotom, chyba, że odmiennie wynika ze szczegółów Transakcji.

2. Jeżeli z treści Oferty nie wynika inaczej Kupujący nie może wykorzystywać Zasobów, w części lub w całości, w celach komercyjnych tj. nie może sprzedać, wykorzystywać w celach reklamowych lub marketingowych, publikować ani w inny sposób udostępniać Zasobów w żadnej witrynie internetowej. Użytkownik nie może udostępniać, wysyłać, sprzedawać, udzielać podlicencji ani przekazywać Zasobów innej osobie. Każda licencja indywidualna jest przeznaczona wyłącznie dla jednego konkretnego Użytkownika.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Z wyjątkiem treści przesłanych lub wysłanych przez Użytkowników, wszystkie inne aspekty Portalu Nauczycielenauczycielom.pl są własnością Administratora. Obejmuje to między innymi tekst, grafikę, zdjęcia, logo i inne zdjęcia, filmy, interfejsy użytkownika, znaki towarowe, kod komputerowy i inne treści Portalu. Obejmuje to również projekt, strukturę, koordynację, aranżację, ekspresję oraz "wygląd” Portalu. Zasoby strony są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej.

2. Zabrania się: wykorzystywania, powielania, kopiowania, modyfikowania, ponownego publikowania, odtwarzania kodu źródłowego, rozpowszechniania zasobów witryny w jakikolwiek sposób na rzecz jakiejkolwiek osoby, komputera, serwera, strony internetowej lub innego podmiotu w jakimkolwiek celu komercyjnym bez wiedzy Administratora i wyraźnego pozwolenia. Przez komercyjny cel należy rozumieć, że nie można sprzedawać, licencjonować, wynajmować, wykorzystywać we własnym biznesie lub witrynie internetowej, włączać do materiałów marketingowych lub prezentacji lub wykorzystywać w celach komercyjnych Zasobów Portalu.

3. Użytkownik publikując lub przesyłając treści, przyznaje Nauczycielenauczycielom.pl ograniczone prawa do przechowywania, używania i wyświetlania oraz do udostępniania treści publikowanych w razie potrzeby w celu świadczenia usług przez Portal, takich jak wyświetlanie Zasobów Użytkownika, wyników wyszukiwania, udostępnianie Zasobów do pobrania oraz wyświetlanie i promowanie Zasobów na Portalu, a także w ramach innych kampanii marketingowych. W tym celu Użytkownik udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, licencji na korzystanie z wszelkich praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw do treści, które są niezbędne do świadczenia usług za rzecz Użytkownika.

4. Administrator szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i oczekuje tego samego od wszystkich Użytkowników. Żaden Użytkownik nie może zamieszczać żadnych materiałów, informacji, komunikacji, danych ani innych materiałów, które naruszałyby prawa autorskie, znaki towarowe lub prawa patentowe innej osoby.

5. W przypadku Użytkowników którzy wielokrotnie lub w znacznym stopniu naruszają powyższe zasady, Administrator będzie zamykał Konta.

VI. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Portal umożliwia Użytkownikom umieszczanie Zasobów, nie ingerując w formę i treść Ofert, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Zasobów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów obowiązków związanych z realizacją Transakcji.

4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Zasobów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Sprzedających oraz Kupujących do realizacji transakcji.

5. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach Portalu umowach.

6. Administrator ma prawo do usunięcia Oferty, jeżeli narusza ona w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

- powszechnie uznane za obraźliwe,

- noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

- naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

- szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora lub jego partnerów,

- wprowadzające w błąd.

7. Portal nie odpowiada za:

- brak zainteresowania Ofertą

- realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Oferty,

- działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Administratora niezależnych,

- składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

8. Portal ma prawo do usunięcia Oferty lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Oferty lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Portalu. Podobnie w przypadku, w którym Oferta negatywnie wpływa na dobre imię Portalu lub w inny sposób szkodzi Portalowi

9. Portal Nauczycielenauczycielom.pl może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja następuje w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu, poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem.

10. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Portal, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może:

a. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

c. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika,

d. uzależnić korzystanie z Portalu od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji,

e. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika.

11. Niezależnie od powyższych postanowień Regulaminu, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Portalu w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Nauczycielenauczycielom.pl lub innych Użytkowników.

12. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności i sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem Konta, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych Portal. Oferty wystawione w ramach zawieszonego Konta zostają usunięte.

13. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Portalu.

VII. OPŁATY

W okresie promocyjnym usługi świadczone przez Nauczycielenauczycielom.pl w ramach Portalu są nieodpłatne.

VIII. SYSTEM OCEN

1. Użytkownik może udostępniać recenzję Zasobu zakupionego lub pobranego za darmo, podając ocenę i komentarz. Wszelkie opinie powinny rzetelnie odzwierciedlać doświadczenia związane z korzystaniem z Zasobu zgodnie z jego przeznaczeniem i muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi komentarzy i ocen.

2. W ramach Portalu Użytkownikom udostępniony jest system ocen zarówno w formie opisowej jak i graficznej (tj. graficzna ocena sprzedaży), który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu Transakcji i realizacji umowy.

3. Ocena zawsze przyporządkowana jest do danego Konta oraz konkretnej Transakcji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w ocenach i odpowiedziach.

4. Treści ocen i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Portal.

5. Oceny i odpowiedzi powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem Transakcji i nie mogą zawierać:

a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii,

b. danych kontaktowych lub loginów Użytkowników,

c. adresów stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym.

6.Portal nie ingeruje w treści ocen i odpowiedzi, jednakże zastrzega sobie prawo do edycji, usunięcia lub zablokowania możliwości ich wystawienia w uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy naruszają postanowienia Regulaminu,

7.Opinia Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

IX. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

1.Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Nauczycielenauczycielom.pl przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności.

2.Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

3.Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych w Portalu, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.

X. ZMIANY REGULAMINU

1. Nauczycielenauczycielom.pl jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez NN. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w portalu zmienionego Regulaminu.

2.Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Portalu, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Oferty zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w Portalu. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Administratora.

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Świadczenie usług w ramach Portalu ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej

2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Nauczycielenauczycielom.pl, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wypowiedzenia umowy. W tym przypadku, wszystkie dotychczas opublikowane Oferty Sprzedającego zostaną usunięte w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy. Ponadto, w okresie wypowiedzenia umowy nie będzie możliwe wystawianie nowych Ofert oraz zakup Towarów

3. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Nauczycielenauczycielom.pl dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od daty wypowiedzenia umowy (rozumianej jako dzień wypełnienia i zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy). Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w NN w ramach Konta, nie będzie możliwe.

4. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez Portal za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

5. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Portalu, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach NN, bez uprzedniej zgody Administratora.

6. Po usunięcia Konta Użytkownik nadal jest zobowiązany przestrzegać zasad Regulaminu dotyczących praw autorskich oraz zobowiązań wynikających z zawartych transakcji.

XII. KONTAKT I POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik może kontaktować się z Nauczycielenauczycielom.pl w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu za pomocą wyboru tematu korespondencji w ramach formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce "Kontakt" po uprzednim kliknięciu odnośnika „ Pomocy" na stronie głównej Portalu.

2. Nauczycielenauczycielom.pl może kontaktować się z Użytkownikiem w formie elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,

3. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Nauczycielenauczycielom.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej .

4. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego Reklamacja powinna zawierać co najmniej: adres e-mail, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

5. Administrator rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia NN zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

6. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

7. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez NN w ramach Reklamacji .

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za nieważną, niemożliwą do wyegzekwowania lub niezgodną z prawem, zostanie ona oddzielona od Regulaminu i nie będzie miała wpływu na wykonalność pozostałej części niniejszych Warunków.

2.Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Nauczycielenauczycielom.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez NN w ramach Portalu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez NN w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.